آرتیزایم

نوامبر 7, 2017

آرتیزایم 100AL

آلفا آمیلاز قارچی این خانواده از آنزیم، آلفا آمیلاز قارچی است و از گونه های قارچی به نام Aspergillus تولید گردیده،Arteezyme 100AL فاقد فعالیت پروتئازی بوده […]