فرآوری آرد ( بخش 2 )

فرآوری آرد ( بخش 1 )
آگوست 9, 2018

فرآوری آرد و آنزیم های اصلاح آرد. گروه آرتین شیمی

رئولوژی

کیفیت آرد معمولا توسط آزمایش خواص رئولوژیک آن مورد بررسی قرار می گیرد برای مثال دستگاهی نظیر فارینو گراف برابندر که در سمت راست نشان داده شده است.

متاسفانه تمام تاثیرات آنزیمهای مفید مورد استفاده در بهبود کیفیت فرآوری آرد با تست های قدیمی و لوازم تست رئولوژیک قدیمی قابل اندازه گیری نیستند.

جدول آنزیم های فرآوری آرد تاثیر هر آنزیم بر خواص رئولوژیک آن را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

رئولوژی آرد

  • گلوکز اکسیداز پایداری در فارینوگراف را افزایش میدهد و همچنین منجر به کاهش نرمی خمیر در فارینوگراف است. ( اکسیداز )
  • گلوتامینازها تاثیر قابل اندازه گیری بر اکستنسوگراف دارند که منجر به افزایش تمام واحدها می شوند و ممکن است اثر مثبت در نمودار آلوئوگراف داشته باشند و میزان W را افزایش دهند. ( گلوتامیناز )
  • پروتئازها تاثیر بسیار قوی و قابل اندازه گیری در آلوئوگراف دارند. همچنین اضافه کردن پروتئازها به شدت مقدار W را کاهش می دهندولی تقریبا نسبت P/L بدون تغییر است. ( پروتئاز )
  • آمیلازها تاثیر قابل اندازه گیری در دستگاه رئوفرمنتومتر به کمک افزایش تولید گاز و ارتفاع خمیر دارد. همچنین آمیلازها بر فالینگ نامبر اثر دارند و آن را کاهش می دهند. همچنین بر سایر دستگاهها بی تاثیر یا خیلی کم اثر هستند. ( آمیلازها )
  • زایلاناز ممکن است تاثیر مثبت در نسبت P/L در دستگاه آلوئوگراف داشته باشد و L را افزایش می دهند. ( زایلاناز )
  • افزودن گلوکوآمیلاز می تواند فالینگ نامبر را کاهش داده و ممکن است تاثیر مثبت در نسبت P/L داشته باشد. ( گلوکوآمیلاز )
  • فسفولیپازها یا خلاصه لیپازها معمولا تاثیر رئولوژیک قابل اندازه گیری ندارند. ( فسفولیپاز )

 

آنزیمهای اصلاح آرد آرتین شیمی

نام محصول

شرح آنزیم

تاثیر

Arteezyme 100AL

آلفا آمیلاز قارچی

بهبود حجم به کمک افزایش تولید گاز

Arteezyme 100GA

گلوکو آمیلاز

کاهش فالینگ نامبر، بهبود اکستنسیبیلیتی

Arteezyme 300GO

گلوکز اکسیداز

تقویت آرد، بهبود کیفیت نگه داری گاز، تقویت مقاوت به کشش

Arteezyme 800TG

ترانس گلوتامیناز

تقویت پروتئین گلوتن، افزایش مقاومت خمیر

Arteezyme 900CO

پروتئاز خنثی

کاهش قدرت آرد، کاهش مقاومت به کشش، تخریب گلوتن، کاهش W

Arteezyme 200P

زایلاناز

بهبود فعالیت ماشینی، تاثیر در تقویت خمیر

Arteezyme 400LP

فسفولیپاز

بهبود فعالیت ماشینی، تاثیر در تقویت خمیر، بهبود بافت

Arteezyme 500NS

آمیلاز مالتوژنیک

افزایش لطافت نان و تعویق بیاتی

 

تولید اصلاح کننده های آرد

آرتیزایم ها( آنزیمهای آرتین شیمی ) بسیار خالص و غلیظ هستند و به همین دلیل کاربرد آنها در کارخانه های آرد سازی کمی مشکل است.

آرتیزایم ها بهترین مواد اولیه برای طراحی و تولید اصلاح کننده های آرد جهت تامین نیازهای متنوع آردسازان هستند.

آرتین شیمی به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید خودتان اصلاح کننده های مورد نیاز را تولید کنید.

طراحی فرمولاسیون، کنترل و بهبود فرآیند به همراه انتقال تکنولوژی و پشتیبانی تئوری و عملی توسط آرتین شیمی.

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت آرتین شیمی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید