آرتیزایم ۱۰۰GA

آرتیزایم 100AL
نوامبر 7, 2017
آرتیزایم 200
نوامبر 11, 2017

 

گلوکو آمیلاز  تولیدات

  آمیلوگلوکوزیداز یا گلوکو آمیلاز بسیار کنستانتره بوده که از یک گونه انتخابی آسپرژیلوس مشتق شده است.گلوکو آمیلاز  ARTYEEZYME 100GA

             ، واحد های گلوکز را از زنجیره نشاسته جدا می کند.  ARTYEEZYME 100GA مانند    (1,4-a-glucan glucohydrolase)

ARTYEEZYME 100GA کاربرد های فراوانی در صنایع نانوائی دارد، مهم ترین آنها عبارتند از:

دسترسی به گلوکز را در واکنش های میلارد خمیر/نان افزایش داده و رنگ پوسته، طعم نان ، و خواص ظاهری را بهبود می بخشد.

افزودن ARTYEEZYME 100GA نرمی اولیه را افزایش داده و باعث تازگی بافت نان می شود.

ARTYEEZYME 100GA در خمیر های منجمد و نیمه منجمد، محصولات پخت برای بهبود کیفیت و کاهش صدمات وارده در شرایط انجماد و نگه داری بسیار مهم می باشد.

  جایگزینی برای آلفا-آمیلاز نمی باشد و باید به همراه آلفا-آمیلاز استاندارد استفاده  شود. ARTYEEZYME 100GA

جدول کاربرد ها

کاربرد ها

تاثیرات

نرمی-پخت نان افزایش نرمی اولیه-افزایش تردی بافت
رنگ- پخت نان بهبود رنگ پوسته-افزایش واکنش میلارد
باگت-پخت نان بهبود ساختار پوسته-کاهش ور آمدگی-بهبود رنگ پوسته
خمیر منجمد کاهش جدا شدن پوسته-کاهش ور آمدگی-بهبود رنگ پوسته
FROZEN PART BAKED بهبود ظاهر محصول-رنگ پوسته-کاهش جدا شدن پوسته

گلوکو آمیلاز

دیدگاهتان را بنویسید