آرتیزایم 200

آرتیزایم ۱۰۰GA
نوامبر 10, 2017
آرتیزایم 500NS
نوامبر 12, 2017

زایلاناز

این گروه طیفی از زایلاناز و همی سلولازها را دربر می گیرد و برای کاربرد در صنایع مختلف وابسته به آرد تهیه گردیده است.

زایلاناز آنزیم های اصلی در صنایع مختلف وابسته به آرد هستند و نقش بسیار مهمی در افزایش حجم نـان، بهبود سـاختار خمیر، افزایش پایداری و تخمیر پذیری و لطافت نان دارند. زایلانـازها، پنتوزانـازها و همی سلـولازها دستـه ای از آنزیـم هـا هستند که فعـالیت اصلیشـان شکستن نشاسته و پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای(NSP) که اساساً از پنتوزانها و زایلانها تشکیل شده اند، می باشد.

زایلانازها، پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای را با واکنش بین همی سلولز و پروتئین های گلوتن کاهش و بهبود می دهند. اضافه کردن زایلاناز به آرد و خمیر نتایج بسیار مفیدی به همراه دارد که از مهمترین آنها افزایش حجم و گاز در خمیر می باشد. زایلانازها اثرات مثبتی در تخمیر پذیری و مقاومت خمیر دارند و در صنایع پخت تاثیرات بسیار مفیدی دارند. آرتین شیمی طیف وسیعی از زایلانازها را طراحی نموده که مناسب برای مصارف و کاربردهای مختلفی می باشد.                                                             

کاربرد نام محصول
تولید کنندگان بهبود دهنده نان، اصلاح آرد و انواع نان Arteezyme 200P
بهبود دهنده های نان و پرمیکسها، کاربردهای خاص Arteezyme 200KR
بهبود قابلیت کشش خمیر، بهبود قابلیت میکس شدن خمیر، اصلاح آرد نان سنتی، نانهای مسطح  و خمیر پیتزا Arteezyme 200RX

دیدگاهتان را بنویسید