افزایش راندمان آبمیوه

فوریه 17, 2018

کاربرد Arteezyme در تولید آبمیوه ( بخش 3 )

تولید آب سیب و گلابی ( پکتین و پکتیناز ) آنزیم پکتیناز   ترکیب سیب و گلابی سیب و گلابی از سلولهایی که دارای دیواره سلولی […]
ژانویه 30, 2018

کاربرد Arteezyme در تولید آبمیوه ( بخش 2 )

پکتین لیاز و پلی گالاکتوروناز اطلاعات عمومی درباره میوه ها   میوه ها از سلولها تشکیل شده اند و این سلولها با دیواره سلولی احاطه شده اند. […]
ژانویه 24, 2018

کاربرد Arteezyme در تولید آبمیوه ( بخش 1 )

اطلاعات عمومی در مورد آنزیمها و  آنزیم پکتیناز آنزیم چیست؟  آنزیم ها مواد شیمیایی نیستند، بطور کلی آنزیم ها بیوکاتالیزور هستند. آنزیم ها پروتئین های طبیعی […]