کیفیت مواد غذایی

آوریل 11, 2018

آنزیم های کنستانتره

آنزیمها و آنزیم های کنستانتره آنزیمها مولکولهای پروتئینی هستند که به عنوان کاتالیست در فرآیندهای صنایع غذایی مورد مصرف قرار می گیرند. آنزیمها ترکیبات اصلی در تولید […]
مارس 16, 2018

افزایش کیفیت تخم مرغ

افزایش کیفیت تخم مرغ  ARTEEZYME EGG  PLUS مفهوم کلی محصول: افزایش کیفیت تخم مرغ آنزیمی خاص که  روی فسفو لیپید های زرده تخم مرغ فعالیت می […]
فوریه 17, 2018

کاربرد Arteezyme در تولید آبمیوه ( بخش 3 )

تولید آب سیب و گلابی ( پکتین و پکتیناز ) آنزیم پکتیناز   ترکیب سیب و گلابی سیب و گلابی از سلولهایی که دارای دیواره سلولی […]
ژانویه 24, 2018

کاربرد Arteezyme در تولید آبمیوه ( بخش 1 )

اطلاعات عمومی در مورد آنزیمها و  آنزیم پکتیناز آنزیم چیست؟  آنزیم ها مواد شیمیایی نیستند، بطور کلی آنزیم ها بیوکاتالیزور هستند. آنزیم ها پروتئین های طبیعی […]