اندوآرابیناز

ژانویه 30, 2018

کاربرد Arteezyme در تولید آبمیوه ( بخش 2 )

پکتین لیاز و پلی گالاکتوروناز اطلاعات عمومی درباره میوه ها   میوه ها از سلولها تشکیل شده اند و این سلولها با دیواره سلولی احاطه شده اند. […]