سایر صنایع غذایی

ما همیشه با افتخار میگوییم که میتوانیم به شما در کاربرد آنزیمی خارق العاده در محصول غذایی فوق العاده کمک نماییم. در تمام فرآیندهای صنایع غذایی ما با آنزیمهای اختصاصی به مشتریانمان کمک می نماییم تا بتوانند ارزش افزوده محصولات تولیدیشان را افزایش دهند. ما میتوانیم با شما همکاری نماییم اگر شما در صنایع فراورده های پروتئینی، صنایع غذاهای دریایی یا هر بخش دیگری از صنایع غذایی فعال هستید.

دانلود :